Garázsrend

Garázsrend

 1. A PMT Mélygarázs nyitvatartási ideje 0-24 óra.
 2. Behajtás legfeljebb 2.10m magas gépjárművel lehetséges.
 3. Gázüzemű járművel a behajtás tilos!
 4. A fizetőautomata csak nyugtát ad, ÁFÁ-s számlát a diszpécserirodán tudnak igényelni.
 5. A PMT Mélygarázsban videokamerás megfigyelőrendszer és 24 órás diszpécserszolgálat üzemel.
 6. A KRESZ szabályai érvényesek a parkolóházban!

Egyebekben a mélygarázs területén kifüggesztett garázsrend az irányadó, melyet hamarosan itt is elérhetővé teszünk.

 

 

Általános rendelkezések letöltése (PDF)

 1. Általános rendelkezések, a szerződés tárgya
  1. A garázs használata csak a használati szerződés megkötése után megengedett. A rövid parkolás esetén a parkolójegy automatából történő kézhezvételével jön létre a rövid lejáratú szerződés. Minden Ügyfél / Bérlő a szerződés megkötésével aláveti magát a garázs ezen házirendjének és megszerzi a jogot, hogy személygépkocsiját a garázsterületen belül, az állandó bérletesek kijelölt helyein kívül, tetszés szerint megválasztott parkolóhelyen leállítsa.
  2. Tűzveszélyes rakományt szállító járművek, illetve gázhajtású járművek leállítása, parkolása a garázsban tilos.
  3. Forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása a garázsba csak a bérbeadóval való előzetes megállapodás alapján megengedett.
 2. Magatartási szabályok a garázsban
  1. A garázsban figyelembe kell venni a közúti közlekedés szabályait, a közlekedési jeleket, lámpákat, jelzőtáblákat, és az útburkolatra felfestett jelzéseket. Az összekötő és gyalogos utakat, a kijáratokat, a menekülési útvonalakat, illetve a tűzoltóságnak fenntartott bejáratokat nem szabad a leállított járművekkel, vagy más tárgyakkal eltorlaszolni.
  2. A garázsban érvényes közlekedési szabályok megszegése esetén a bérlő 10.000,-Ft összegű külön eljárási díjat köteles fizetni. Az ezen összeget meghaladó kár megtérítése iránti igény azonban fennmarad.
  3. A Bérbeadó utasításait teljesíteni kell.
  4. A garázs nyitvatartása minden nap 0-24 óra. A garázs gyalogos bejáratai minden nap 22:00 és 06:00 között csak érvényes parkolókártyával, vagy a diszpécser segítségével nyitható.
  5. A járművet leállítása után szabályszerűen be kell zárni, és a garázst haladéktalanul el kell hagyni a kijelölt lépcsőházakban, vagy liftekkel. A lehajtó- és kihajtórámpán a gyalogos közlekedés tilos! A motor hosszas járatása tilos! A karbantartási, tisztítási és javítási munkálatokat kizárólag a Bérbeadó arra illetékes személyzete végezheti el, a bérlő megbízása alapján.
  6. Dohányzás és nyílt láng használata tilos. Tűz esetén minden, nem a tűz eloltásával foglalkozó személynek a legrövidebb úton el kell hagynia a mélygarázs területét.
  7. A garázs berendezésében, vagy más autókban a bérlő által okozott károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a bérbeadónak. A garázs elkerülhető szennyeződéseinek eltakarításával járó költségeket az köteles megtéríteni, aki azt okozta.
  8. A garázsban csak járműelhelyezés és –elvitel céljából szabad tartózkodni. A bérbeadó írásos engedélye nélkül tilos hirdetési anyagokat terjeszteni, valamint gördeszkát, görkorcsolyát, kerékpárt használni, illetve más, nem engedélyezett tevékenységet folytatni.
 3. Felelősség
  1. A bérbeadó kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a jármű parkolásához szükséges helyet használható állapotban rendelkezésre bocsájtja. A bérbeadó nem köteles a járműveket, illetve az azokon/azokban található tárgyakat felügyelni, őrizni vagy megóvni, illetőleg a garázst fűteni.
  2. A bérbeadó kizárólag azokért a károkért felel, amelyeket ő maga, személyzete vagy kisegítő személyzete – akikért a törvény erejénél fogva felel- szándékosan, vagy gondatlan magatartásával okozott.
  3. A harmadik személy által okozott károkért a bérbeadó nem felel. A lopásból eredő károkat az illetékes rendőrkapitányságon be kell jelenteni.
  4. A bérbeadó nem felel olyan károkért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül vis maior (pl. háborús események, tűz, robbanás, műszaki berendezések elromlása, sztrájk, vagy zavargások stb.) okoztak.
  5. Az autómosáshoz, illetve a be- és kihajtáshoz történő besorolás kizárólag a bérlő felelősségére és veszélyviselésére történik. Az autómosóhoz történő besorolás rendje: a behajtást követően a -2,-3,-4,-5 szint felőli feljáróból elérhető bejáratot kell használni. A kihajtásnál az autómosó személyzetének segítségével a bal kéz felé eső BH kapun lehet távozni. A besorolási és kihajtási szabályok megszegése 5.000,-Ft büntetést von maga után!
  6. A bérbeadó szervizmunkálatoknál, autómosásnál semmiféle felelősséget nem vállal a járműben hagyott tárgyakért, kulcsokért, stb.
 4. Videofelvétel
  1. A jelen szerződés aláírásával (a parkolójegy kézhezvételével) a garázs használója jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Pollack Mihály téri mélygarázs bizonyos részeit – az esetlegesen előforduló visszaélések megállapítása és dokumentálása érdekében – felszerelt videokamerákkal figyeli. A felvétel rögzítésre kerül, és kizárólag akkor kerül felhasználásra, ha konkrét visszaélés esetén bizonyítékként szükséges.
  2. A Pollack Mihály téri Mélygarázs Kft. a videokamerákkal rögzített felvételeket illetéktelen harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. A bizonyítékul nem szolgáló felvételek a rögzítéstől számított legkésőbb egy hét elteltével törlésre kerülnek.
  3. A parkolóberendezések rendszámfelismerő videokamerákkal felszereltek. Bérlő elfogadja, hogy a megfelelő azonosítás érdekében rendszáma a parkolás időtartamára rögzítésre kerül. Bérlő egyedileg hozzájárulhat, hogy rendszáma meghatározott ideig a garázs kényelmi funkcióinak használatához a rendszerben rögzítésre kerüljön.
 5. Árak és díjfizetés
  1. A mindenkor érvényes garázsdíjak és a nyitvatartási idő a garázsban, illetve a pollackgarazs.hu oldalon ki van függesztve.
  2. A garázsból kihajtani csak a parkolási díj megfizetése után, vagy a parkolási kártyával szabad. Ha a bérlő a parkolási díj megfizetése nélkül hagyja el a garázst, a bérbeadó a díjszabás szerinti három napi díjtételnek megfelelő parkolási díjat követelhet, amennyiben a bérlő nem tudja kétséget kizáróan bizonyítani, hogy rövidebb ideig parkolt. Ezen túlmenően a bérbeadó a garázs rendjének megsértése miatt a 6.2. pont szerinti követeléseket érvényesítheti.
  3. Ha a jármű két vagy több helyet foglal el, akkor annak megfelelően többletdíjat kell fizetni.
 6. Kaució, kártérítési költségek, biztosíték
  1. A belépőjegy elvesztése esetén a bérlő köteles igazolványt bemutatni és a felvett jegyzőkönyvet aláírni. Ilyen esetben biztosítékként egy napi parkolási díjat vissza kell tartani, amennyiben nem lehet hosszabb parkolási időt bizonyítani. Amennyiben az elveszett parkolójegy megkerül, akkor az esetlegesen túlfizetett összeget vissza kell téríteni.
  2. A garázs rendjének megsértése esetén, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása vagy a parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén a bérbeadó 20.000,-Ft kötbérként való megfizetését követelheti. Ezen túlmenően a bérbeadó követelheti minden, a garázs rendjének megszegésével kapcsolatos ráfordítás, különösen a rendőrségi vizsgálatok, munkatársak alkalmazása, javítási munkálatok miatt felmerülő költségek, ügyvédi költségek stb. megtérítését.
  3. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos követelések kielégítésére bérbeadót, mint zálogjogosultat a járműre, illetve annak tartalmára szerződésen alapuló zálogjog is megilleti, amely zálogjogot felek a jelen szerződés aláírásával megkötöttnek tekintenek. Megállapodnak abban, hogy a zálogjogosult – amennyiben a bérlő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti – jogosult a zálogtárgyat a zálogtárgy értékesítésével foglalkozó személynek, vagy árverés szervezésére jogosult személynek átadni, az eladási árból követeléseit kielégíteni, a maradék összeggel pedig bérlő felé köteles elszámolni.
 7. Az érvényesség időtartama, a jármű eltávolítása
  1. Külön megállapodás hiányában a parkolás leghosszabb időtartama négy hét. A bérbeadó jogosult a parkolóba beállított járművet tartalmával együtt a bérlő veszélyére és költségére a garázsból eltávolítani, és díjfizetési kötelezettség nélküli közlekedési területen leállítani, vagy a 6.3. pont szerint értékesíteni, ha
   1. a jármű forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, vagy a leghosszabb parkolási idő lejárt és ezt megelőzően a bérlőt vagy a forgalmi engedély tulajdonosát írásban értesítették, az értesítés pedig eredménytelen maradt, vagy ha a jármű értéke az esedékes bérleti díjat nyilvánvalóan nem haladja meg,
   2. a járműből folyik az üzemanyag vagy más folyékony anyag, a jármű füstöl vagy a jármű egyéb hibái veszélyeztetik vagy akadályozzák a garázs üzemeltetését,
   3. parkolási ideje alatt a forgalmi engedélyt elveszti
   4. a járművet nem szabályszerűen, a közlekedést akadályozó módon, illetve előre lefoglalt helyre állították le.
  2. A 7.1. pontban meghatározott esetekben a bérbeadó jogosult a járművet a garázson belül áthelyezni és saját döntése szerint biztosítani, hogy a bérlő a járművel bérbeadó, vagy annak személyzete közreműködése nélkül ne tudjon a garázsból kihajtani.
  3. A bérbeadót a jármű garázsból való eltávolításáig a parkolási díjszabásnak megfelelő díj illeti meg.
 1. január 1.

PMT-Mélygarázs Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.